Felsefe (YL/Tezli) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 0
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi ALES
Program İçeriği
Okuduğu metinlerin kavramsal analizini yapabilme yetisi kazanma.
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Sema ÖNAL
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Doç.Dr. Banu ALAN SÜMER
Sekreter
Personel Melek GÖL
Tarihçe
2007'de ilk öğrencilerini alarak eğitime başlamış olan bölümümüz hala etkin bir şekilde yüksek lisans programına devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Felsefe alanında Uzman unvanı alır.
Kabul Koşulları
4 yıllık lisans mezunu olmak. Ales'ten ve Mülakat sınavından en az 65 almak.
Üst Kademeye Geçiş
Doktora eğitimi alabilme hakkı kazanacaktır.
Mezuniyet Koşulları
En az 7 ders, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği, Seminer en az iki dönem Özel Uzmanlık Konuları dersinden başarılı olarak 21 kredi,
120 AKTS koşulunu sağlayarak tez savunma sınavından başarılı olan öğrenci mezun olmaya hak kazanır. Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılabilmesi ve tez savunma sınavı sürecinin başlatılabilmesi için, öğrencinin yüksek lisans öğrenimini tamamlayana kadar; Yüksek lisans tezinden üretilmiş bir makaleyi hakemli bir dergide ya da kitapta bölüm olarak yayınlamış veya kesin kabul almış olması ya da tam metin formatında ulusal/uluslararası en az bir bildiri (kongre, konferans, sempozyum vb.) yayınlamış olması, yüksek lisans mezuniyet şartı olarak aranır.
Mezun İstihdam Olanakları
Akademik kadrolara başvurabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme
"Lisansüstü programlardaki öğrencilerin dönem sonu sınavında en az 60 tam puan almak üzere; ilgili dersten yılsonu
ortalamasının 100 üzerinden yüksek lisans için en az 70 (yetmiş) puan (CC), doktora/sanatta yeterlik için en az 75 puan (CB) olması gerekir. Not listeleri, enstitünün
öğrenci otomasyon sistemine girildikten ve kesinleştikten sonra, 100 (yüz) not baremi üzerinden verilen notlar, aşağıdaki değerler dikkate alınarak, sistem tarafından
harf notu haline dönüştürülür:
Puan Dönem Ders Notu Katsayı
90-100 AA 4.0
85-89 BA 3.5
80-84 BB 3.0
75-79 CB 2.5
70-74 CC 2.0
65-69 DC 1.5
60-64 DD 1.0
50-59 FD 0.5
49 ve aşağısı FF 0.0
Seminer, Dönem Projesi ve Özel Uzmanlık Konuları Dersleri için öğrencinin durumu; her yarıyıl sonunda, dersi açan öğretim üyesi tarafından, "Başarılı" veya
"Başarısız" olarak enstitünün not sistemine girilir ve ilan edilir. Bu dersler genel not ortalamasına katılmaz. Not yükseltme istemi, ilgili derse ait yarıyılın başında
yapılır. Yarıyıl not ortalaması, ders tekrarından sonra hesaplanır. Ders tekrarı isteminde bulunan öğrenci, tekrar edilen dersin sonunda başarılı olmasa dahi önceki
notundan vazgeçmiş sayılır. Aynı ders için birden fazla ders tekrarı isteminde bulunulamaz. Tez çalışması devam eden öğrenci; tez teslim süresi içinde veya tez
tesliminden sonra, GNO’sını yükseltmek için, istemde bulunamaz."https://obs.kku.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=34430