Kamu Hukuku (DR) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 6
Kontenjanı 0
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi ALES
Program İçeriği
Çağın sosyal, ekonomik, politik ve hukuki sorunlarıyla ilgilenmek ve bu sorunlar hakkında bilgili olma ve bu doğrultuda olaylara disiplinlerarası bir yaklaşımla bakabilme.
Hukuk alanında çalışma disiplini, mesleki ve etik sorumluluk bilinci yetisi.
Tarihçe
Hukuk Fakültesi 3 Ocak 1995 tarihinde kurulmuş, ancak eğitim ve öğretim faaliyetleri 1997-1998 yılında başlamıştır. Kamu hukuku doktora programı 2010 yılında eğitime başlamıştır.
Kazanılan Derece
Hukuk alanında doktora ünvanını alır.
Kabul Koşulları
- Kamu Hukuku Doktora programına lisans veya tezli yüksek lisans mezuniyetinin en az biri Hukuk olanlar başvurabilir.
- Yüksek Lisans mezuniyet not ortalamasının en az 3.00 ve üzeri olması,
- Son 5 (beş) yıl içinde öğrenci alım ilanında belirtilen EA ALES puan türünden en az 60 (altmış ) puan almış olmak,
- Son 5 ( beş) yıl içinde; anadilleri dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55(elli beş) puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması.
Üst Kademeye Geçiş
Mezuniyet Koşulları
En az 7 ders, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği, Seminer, Doktora Yeterlilik Sınavı, Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı, en az 3 ara rapor, en az 4 dönem Özel Uzmanlık Konuları dersinden başarılı olan ve 21 kredi, 240 AKTS koşulunu sağlayarak tez savunma sınav sonucı başarılı olan öğrenci mezun olmaya hak kazanır. Doktora tezinin sonuçlandırılabilmesi ve tez savunma sınavı sürecinin başlatılabilmesi için tez konusu ile ilgili en az bir makalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya kitapta bölüm olarak yayımlanmış veya yayımlanmak üzere kesin kabul edilmiş olması gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Our students who graduate from PhD programs can have the opportunity to practice their professions in a wide variety of fields such as lawyer, judge, prosecutor and expertise in public institutions.
Ölçme ve Değerlendirme
"Lisansüstü programlardaki öğrencilerin dönem sonu sınavında en az 60 tam puan almak üzere; ilgili dersten yılsonu ortalamasının 100 üzerinden yüksek lisans için en az 70 (yetmiş) puan (CC), doktora/sanatta yeterlik için en az 75 puan (CB) olması gerekir. Not listeleri, enstitünün öğrenci otomasyon sistemine girildikten ve kesinleştikten sonra, 100 (yüz) not baremi üzerinden verilen notlar, aşağıdaki değerler dikkate alınarak, sistem tarafından harf notu haline dönüştürülür:
Puan Dönem Ders Notu Katsayı
90-100 AA 4.0
85-89 BA 3.5
80-84 BB 3.0
75-79 CB 2.5
70-74 CC 2.0
65-69 DC 1.5
60-64 DD 1.0
50-59 FD 0.5
49 ve aşağısı FF 0.0
Seminer, Dönem Projesi ve Özel Uzmanlık Konuları Dersleri için öğrencinin durumu; her yarıyıl sonunda, dersi açan öğretim üyesi tarafından, "Başarılı" veya "Başarısız" olarak enstitünün not sistemine girilir ve ilan edilir. Bu dersler genel not ortalamasına katılmaz. Not yükseltme istemi, ilgili derse ait yarıyılın başında yapılır. Yarıyıl not ortalaması, ders tekrarından sonra hesaplanır. Ders tekrarı isteminde bulunan öğrenci, tekrar edilen dersin sonunda başarılı olmasa dahi önceki notundan vazgeçmiş sayılır. Aynı ders için birden fazla ders tekrarı isteminde bulunulamaz. Tez çalışması devam eden öğrenci; tez teslim süresi içinde veya tez tesliminden sonra, GNO’sını yükseltmek için, istemde bulunamaz."https://obs.kku.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=34433