Türkçe Eğitimi (YL/Tezli) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı 0
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi ALES
Program İçeriği


Türkçe Eğitimi  Yüksek lisans Programı, Türkçe Eğitimi alanındaki gelişmeleri takip eden ve bu gelişmeleri bilim dünyasının hizmetine sunan bireyler yetiştirmektedir.

Tarihçe
Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı 2008-2009 eğitim öğretim yılında açılmıştır ve hâlâ eğitim öğretime devam etmektedir.
Kazanılan Derece
Türkçe Eğitimi alanında uzman unvanı alır.
Kabul Koşulları
Türkçe Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları başvurabilir. Başvuıru için ALES sözel puan türünden en az 60 almış olmak gerekir.
Üst Kademeye Geçiş
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler doktora programına başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
En az 7 ders, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği, Seminer en az iki dönem Özel Uzmanlık Konuları dersinden başarılı olarak 21 kredi, 120 AKTS koşulunu sağlayarak tez savunma sınavından başarılı olan öğrenci mezun olmaya hak kazanır. Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılabilmesi ve tez savunma sınavı sürecinin başlatılabilmesi için, öğrencinin yüksek lisans öğrenimini tamamlayana kadar; Yüksek lisans tezinden üretilmiş bir makaleyi hakemli bir dergide ya da kitapta bölüm olarak yayınlamış veya kesin kabul almış olması ya da tam metin formatında ulusal/uluslararası en az bir bildiri (kongre, konferans, sempozyum vb.) yayınlamış olması, yüksek lisans mezuniyet şartı olarak aranır.
Mezun İstihdam Olanakları
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve devlet okullarında "Türkçe öğretmeni " kadrosunda ilköğretim 6-7 ve 8. sınıf Türkçe derslerine girmektedirler. Dershanelerde yine Türkçe öğretmeni olarak çalışmaktadırlar. Devlet ve Vakıf üniversitelerinde lisans ve lisans üstü seviyede ders verebilmektedirler.
Ölçme ve Değerlendirme
"Lisansüstü programlardaki öğrencilerin dönem sonu sınavında en az 60 tam puan almak üzere; ilgili dersten yılsonu ortalamasının 100 üzerinden yüksek lisans için en az 70 (yetmiş) puan (CC), doktora/sanatta yeterlik için en az 75 puan (CB) olması gerekir. Not listeleri, enstitünün öğrenci otomasyon sistemine girildikten ve kesinleştikten sonra, 100 (yüz) not baremi üzerinden verilen notlar, aşağıdaki değerler dikkate alınarak, sistem tarafından harf notu haline dönüştürülür:
Puan Dönem Ders Notu Katsayı
90-100 AA 4.0
85-89 BA 3.5
80-84 BB 3.0
75-79 CB 2.5
70-74 CC 2.0
65-69 DC 1.5
60-64 DD 1.0
50-59 FD 0.5
49 ve aşağısı FF 0.0
Seminer, Dönem Projesi ve Özel Uzmanlık Konuları Dersleri için öğrencinin durumu; her yarıyıl sonunda, dersi açan öğretim üyesi tarafından, "Başarılı" veya "Başarısız" olarak enstitünün not sistemine girilir ve ilan edilir. Bu dersler genel not ortalamasına katılmaz. Not yükseltme istemi, ilgili derse ait yarıyılın başında yapılır. Yarıyıl not ortalaması, ders tekrarından sonra hesaplanır. Ders tekrarı isteminde bulunan öğrenci, tekrar edilen dersin sonunda başarılı olmasa dahi önceki notundan vazgeçmiş sayılır. Aynı ders için birden fazla ders tekrarı isteminde bulunulamaz. Tez çalışması devam eden öğrenci; tez teslim süresi içinde veya tez tesliminden sonra, GNO’sını yükseltmek için, istemde bulunamaz."https://obs.kku.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=34439