Sosyoloji (YL/Tezli) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi ALES
Program İçeriği
Tarihçe
Bölümümüz 1993 yılında kuruldu ve ilk mezunlarını 2000 yılında verdi. Sosyoloji Bölümünde 4 yıllık birinci ve ikinci öğretim lisans programı uygulanmaktadır. Bu dört yıllık eğitimin amacı, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra, sağlam metot bilgisi vermek sureti ile bilimsel bakış açısı kazandırmaktır. Bu amaçla bölümün kendi temel dersleri dışında yan disiplinlerle ilgili dersler de program kapsamına alınmıştır. Ayrıca öğrencilerimizin başka bölümlerde çift anadal ve yandal programlarına katılma hakları da vardır. Böylece başarılı öğrencilerimiz mezun olunduğunda hem sosyoloji hem de başka bir programın diplomasını almaya hak kazanabilmektedirler.

Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora programlarımız da mevcuttur.
Kazanılan Derece
Sosyoloji alanında Uzman unvanı alır.
Kabul Koşulları
ALES puan türünden en az 55 (elli beş ) puan almış olmak,
Başvurulacak program şartlarında belirtilen mezuniyet alanlarından mezun olmak.
Üst Kademeye Geçiş
Doktora eğitimi alabilme hakkı kazanacaktır.
Mezuniyet Koşulları
En az 7 ders, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği, Seminer en az iki dönem Özel Uzmanlık Konuları dersinden başarılı olarak 21 kredi, 120 AKTS koşulunu sağlayarak tez savunma sınavından başarılı olan öğrenci mezun olmaya hak kazanır. Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılabilmesi ve tez savunma sınavı sürecinin başlatılabilmesi için, öğrencinin yüksek lisans öğrenimini tamamlayana kadar; Yüksek lisans tezinden üretilmiş bir makaleyi hakemli bir dergide ya da kitapta bölüm olarak yayınlamış veya kesin kabul almış olması ya da tam metin formatında ulusal/uluslararası en az bir bildiri (kongre, konferans, sempozyum vb.) yayınlamış olması, yüksek lisans mezuniyet şartı olarak aranır.
Mezun İstihdam Olanakları
Sosyoloji Bölümü mezunlarının başlıca çalışma sahalarını; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu, Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, bankaların araştırma daireleri ve personel müdürlükleri ile üniversitelerdeki akademik kurumlar oluşturur.
Ölçme ve Değerlendirme
Lisansüstü programlardaki öğrencilerin dönem sonu sınavında en az 60 tam puan almak üzere; ilgili dersten yılsonu ortalamasının 100 üzerinden yüksek lisans için en az 70 (yetmiş) puan (CC), doktora/sanatta yeterlik için en az 75 puan (CB) olması gerekir. Not listeleri, enstitünün öğrenci otomasyon sistemine girildikten ve kesinleştikten sonra, 100 (yüz) not baremi üzerinden verilen notlar, aşağıdaki değerler dikkate alınarak, sistem tarafından harf notu haline dönüştürülür:
Puan Dönem Ders Notu Katsayı
90-100 AA 4.0
85-89 BA 3.5
80-84 BB 3.0
75-79 CB 2.5
70-74 CC 2.0
65-69 DC 1.5
60-64 DD 1.0
50-59 FD 0.5
49 ve aşağısı FF 0.0
Seminer, Dönem Projesi ve Özel Uzmanlık Konuları Dersleri için öğrencinin durumu; her yarıyıl sonunda, dersi açan öğretim üyesi tarafından, "Başarılı" veya "Başarısız" olarak enstitünün not sistemine girilir ve ilan edilir. Bu dersler genel not ortalamasına katılmaz. Not yükseltme istemi, ilgili derse ait yarıyılın başında yapılır. Yarıyıl not ortalaması, ders tekrarından sonra hesaplanır. Ders tekrarı isteminde bulunan öğrenci, tekrar edilen dersin sonunda başarılı olmasa dahi önceki notundan vazgeçmiş sayılır. Aynı ders için birden fazla ders tekrarı isteminde bulunulamaz. Tez çalışması devam eden öğrenci; tez teslim süresi içinde veya tez tesliminden sonra, GNO’sını yükseltmek için, istemde bulunamaz.https://obs.kku.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=88695