İşletme (YL/Tezsiz) (İ.Ö) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 1
Azami Süresi (Yıl) 1,50
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi ALES
Program İçeriği
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Cihat KARTAL
Sekreter
Personel Zeynep ÇETİN
Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. İhsan YÜKSEL
Tarihçe
İşletme bölümü tezsiz yüksek lisans programı 2014 yılında açılmıştır.
Kazanılan Derece
Mezun, hem özel sektörde, hem de devlet kurumlarında ayrıcalık kazanır.
Kabul Koşulları
Programa müracaat eden öğrencilerden lisans derecesi istenir. Tezsiz yüksek lisans programına tüm alanlardan öğrenci kabul edilmektedir.
Üst Kademeye Geçiş
Mezuniyet Koşulları
Toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla, en az 10 ders, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ile dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrenci mezun olmaya hak kazanır.
Mezun İstihdam Olanakları
İşletme bölümü yüksek lisans ve doktora mezunları, kamudaki ve özel sektördeki yönetim pozisyonları için güçlü adaylardır. Program mezunları; akademisyen, müfettiş, hesap uzmanı, kontrolör, bankacı, denetmen, mali müşavir, finansal danışman, pazarlama sorumlusu, müşteri ilişkileri departmanı sorumlusu, satış temsilcisi, üretim planlamacısı, insan kaynakları uzmanı, yönetici, yönetim danışmanı vb. görevlerde çalışabilme imkanına sahiptirler.
Ölçme ve Değerlendirme
Lisansüstü programlardaki öğrencilerin dönem sonu sınavında en az 60 tam puan almak üzere; ilgili dersten yılsonu ortalamasının 100 üzerinden yüksek lisans için en az 70 puan (CC), doktora/sanatta yeterlik için en az 75 puan (CB) olması gerekir. Not listeleri, enstitünün öğrenci otomasyon sistemine girildikten ve kesinleştikten sonra, 100 not baremi üzerinden verilen notlar, aşağıdaki değerler dikkate alınarak, sistem tarafından harf notu haline dönüştürülür:
Puan Dönem Ders Notu Katsayı
90-100 AA 4.0
85-89 BA 3.5
80-84 BB 3.0
75-79 CB 2.5
70-74 CC 2.0
65-69 DC 1.5
60-64 DD 1.0
50-59 FD 0.5
49 ve aşağısı FF 0.0
Seminer, Dönem Projesi ve Özel Uzmanlık Konuları dersleri için öğrencinin durumu; her yarıyıl sonunda, dersi açan öğretim üyesi tarafından, "Başarılı" veya "Başarısız" olarak enstitünün not sistemine girilir ve ilan edilir. Bu dersler genel not ortalamasına katılmaz. Not yükseltme istemi, ilgili derse ait yarıyılın başında yapılır. Yarıyıl not ortalaması, ders tekrarından sonra hesaplanır. Ders tekrarı isteminde bulunan öğrenci, tekrar edilen dersin sonunda başarılı olmasa dahi önceki notundan vazgeçmiş sayılır. Aynı ders için birden fazla ders tekrarı isteminde bulunulamaz. Tez çalışması devam eden öğrenci; tez teslim süresi içinde veya tez tesliminden sonra, GNO’sunu yükseltmek için, istemde bulunamaz.https://obs.kku.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=88697