İktisat (DR) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 6
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi ALES
Program İçeriği
Program, sağlam bir teorik altyapı kazanmış adayların ekonometrik ve istatistikî yöntemleri de kullanarak günlük hayatta karşılaşılan çeşitli problemlerin ekonomik temellerini sorgulama, bu problemleri modelleyip çözümleme yeteneğini pekiştirmek, adayların gelişen iktisadi olayları değerlendirme, yorumlama ve politika oluşturma yeteneklerini geliştirmelerini sağlamaktır. Hem kamu, hem de özel sektörde, ekonomik analiz yapabilecek irdeleme yeteneği edinmiş, yaratıcı, analitik düşünceye, sorun çözme yeteneğine sahip lisansüstü öğrenciler yetiştirmek ve nitelikli işgücü kazandırmaktır.

Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Mehmet Dikkaya
Tarihçe
Programımız 2014 yılı güz döneminde açılmıştır.
Kazanılan Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İktisat alanında Doktora derecesine sahip olunur.
Kabul Koşulları
Bölüme kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, üniversitenin akademik ve yasal mevzuatı çerçevesinde ve YÖK tarafından belirlenen süreçleri tamamlamak / sınavları başarmış olmak zorundadır. Yurtiçi veya dışında eşdeğer programda öğrenimine başlamış bir öğrenci yatay geçiş için başvuru yapabilir. Öğrencilerin kabulü dönem başlamadan, her bir öğrencinin şartları ve başvuru yaptığı derece dikkate alınarak incelenir ve özel olarak değerlendirilir.

İktisat Doktora programına başvurmak için adayın lisans veya tezli yüksek lisans mezuniyetinin en az birinin İktisat, Ekonomi, Ekonometri, Maliye bölümü/anabilim dalı olmalıdır. Adaylar başvuru yapabilmek için minium olarak ALES sınavından Eşit Ağırlık 60 puan ve geçerli bir dil sınavından 55.00 almalı, yüksek lisans ders ortalaması 3.00 olmalıdır.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları, İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarında doktora programlarına başvurabilirler.
Mezuniyet Koşulları
En az 7 ders, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği, Seminer, Doktora Yeterlilik Sınavı, Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı, en az 3 ara rapor, en az 4 dönem Özel Uzmanlık Konuları dersinden başarılı olan ve 21 kredi, 240 AKTS koşulunu sağlayarak tez savunma sınav sonucı başarılı olan öğrenci mezun olmaya hak kazanır. Doktora tezinin sonuçlandırılabilmesi ve tez savunma sınavı sürecinin başlatılabilmesi için tez konusu ile ilgili en az bir makalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya kitapta bölüm olarak yayımlanmış veya yayımlanmak üzere kesin kabul edilmiş olması gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Çeşitli niceliksel araçlara sahip olarak ve analitik düşünce yeteneklerini geliştirerek iktisat Anabilimdalı´n dan bilim uzmanı ve doktor unvanıyla mezun olan öğrenciler akademik kurumların yanı sıra bu araçların daha yoğun biçimde kullanıldığı DPT, Hazine, TÜİK ve Merkez bankası gibi kurumlarda istihdam olanağına sahiptir. Ayrıca çeşitli özel ya da resmi kurumların iktisadi araştırma bölümlerinde uzman statüsünde çalışma ayrıcalıkları vardır.
Ölçme ve Değerlendirme
Lisansüstü programlardaki öğrencilerin dönem sonu sınavında en az 60 tam puan almak üzere; ilgili dersten yılsonu ortalamasının 100 üzerinden yüksek lisans için en az 70 (yetmiş) puan (CC), doktora/sanatta yeterlik için en az 75 puan (CB) olması gerekir. Not listeleri, enstitünün öğrenci otomasyon sistemine girildikten ve kesinleştikten sonra, 100 (yüz) not baremi üzerinden verilen notlar, aşağıdaki değerler dikkate alınarak, sistem tarafından harf notu haline dönüştürülür:
Puan Dönem Ders Notu Katsayı
90-100 AA 4.0
85-89 BA 3.5
80-84 BB 3.0
75-79 CB 2.5
70-74 CC 2.0
65-69 DC 1.5
60-64 DD 1.0
50-59 FD 0.5
49 ve aşağısı FF 0.0
Seminer, Dönem Projesi ve Özel Uzmanlık Konuları Dersleri için öğrencinin durumu; her yarıyıl sonunda, dersi açan öğretim üyesi tarafından, "Başarılı" veya "Başarısız" olarak enstitünün not sistemine girilir ve ilan edilir. Bu dersler genel not ortalamasına katılmaz. Not yükseltme istemi, ilgili derse ait yarıyılın başında yapılır. Yarıyıl not ortalaması, ders tekrarından sonra hesaplanır. Ders tekrarı isteminde bulunan öğrenci, tekrar edilen dersin sonunda başarılı olmasa dahi önceki notundan vazgeçmiş sayılır. Aynı ders için birden fazla ders tekrarı isteminde bulunulamaz. Tez çalışması devam eden öğrenci; tez teslim süresi içinde veya tez tesliminden sonra, GNO’sını yükseltmek için, istemde bulunamaz.https://obs.kku.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=88713