Eğitim Yönetim ve Denetimi (YL/Tezsiz)(İÖ) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 1
Azami Süresi (Yıl) 1,50
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi ALES
Program İçeriği
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı'nın amacı, okullara, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlara yönetici, denetçi yetiştirmek; üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmek; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışan öğretmen, yönetici ve denetçilerin mesleki yeterliklerini yükseltmek, okul yöneticiliği ve eğitim denetçiliği alanında uzman yetiştirmektir.
Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. İsmail AYDOĞAN
Tarihçe
1995 yılında Eğitim Fakültesinin kurulmasıyla birlikte Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı da kurulmuştur. İlk olarak 1997’de Sınıf Öğretmenliği programıyla birlikte öğretime başlanmıştır. Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans programı yürütmektedir. Anabilim Dalı öğretim elemanları, eğitim fakültesinin yanı sıra, diğer fakülteler ile pedagojik formasyon programında öğretmenlik meslek bilgisi derslerini yürütmektedir.
Kazanılan Derece
Tezsiz yüksek lisans programını tamamlaması ile mezun, hem özel sektörde, hem de devlet kurumlarında ayrıcalık kazanır.
Kabul Koşulları
Başvuruda kabul edilen lisans programları: Tüm lisans mezunları başvurabilir.

ALES Minimum Puanı: 55 EA / SÖZ

Kırıkkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen şartları sağlamış olma ve kabul sınavında başarılı olma şartı aranmaktadır. https://sbe.kku.edu.tr/Enstitu/Sayfa/Index?Sayfa=EnstituYonetmelik
Üst Kademeye Geçiş
-
Mezuniyet Koşulları
Eğitim Yönetimi ve Denetimi Tezsiz YL programını tamamlamak için toplam 30 krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla, en az 10 ders, bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren bir ders ile dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrenci mezun olmaya hak kazanır.
Mezun İstihdam Olanakları
Mezunlar, araştırma ve teori ağırlıklı içeriğiyle, uzmanlaştıkları eğitim yönetimi, denetimi, ekonomisi ve planlaması alanlarında güçlü bir bilgi birikimine sahip olarak kamu ya da özel sektörde çalışabilecek ya da geleceğin alanında saygı duyulan akademisyenleri olarak doktora eğitimlerine devam edebileceklerdir.
Ölçme ve Değerlendirme
Lisansüstü programlardaki öğrencilerin dönem sonu sınavında en az 60 tam puan almak üzere; ilgili dersten yılsonu ortalamasının 100 üzerinden yüksek lisans için en az 70 (yetmiş) puan (CC), doktora/sanatta yeterlik için en az 75 puan (CB) olması gerekir. Not listeleri, enstitünün öğrenci otomasyon sistemine girildikten ve kesinleştikten sonra, 100 (yüz) not baremi üzerinden verilen notlar, aşağıdaki değerler dikkate alınarak, sistem tarafından harf notu haline dönüştürülür:
Puan Dönem Ders Notu Katsayı
90-100 AA 4.0
85-89 BA 3.5
80-84 BB 3.0
75-79 CB 2.5
70-74 CC 2.0
65-69 DC 1.5
60-64 DD 1.0
50-59 FD 0.5
49 ve aşağısı FF 0.0
Seminer, Dönem Projesi ve Özel Uzmanlık Konuları Dersleri için öğrencinin durumu; her yarıyıl sonunda, dersi açan öğretim üyesi tarafından, "Başarılı" veya "Başarısız" olarak enstitünün not sistemine girilir ve ilan edilir. Bu dersler genel not ortalamasına katılmaz. Not yükseltme istemi, ilgili derse ait yarıyılın başında yapılır. Yarıyıl not ortalaması, ders tekrarından sonra hesaplanır. Ders tekrarı isteminde bulunan öğrenci, tekrar edilen dersin sonunda başarılı olmasa dahi önceki notundan vazgeçmiş sayılır. Aynı ders için birden fazla ders tekrarı isteminde bulunulamaz. Tez çalışması devam eden öğrenci; tez teslim süresi içinde veya tez tesliminden sonra, GNO’sını yükseltmek için, istemde bulunamaz."https://obs.kku.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=89183