Felsefe ve Din Bilimleri (YL/Tezli) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi ALES SÖZ
Program İçeriği
Anabilim Dalı Başkanı
Doç.Dr. Ali Çetin
Tarihçe
2019 Tarihinden itibaren eğitim öğretim faaliyetini yürütülmektedir.
Kazanılan Derece
Bilim Uzmanı
Kabul Koşulları
4 yıllık lisans Mezunu olmak, Ales Sınavından en az 55 puan almış olmak.
Üst Kademeye Geçiş
Doktora
Mezuniyet Koşulları
En az 7 ders, toplam 120 AKTS, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği dersi almak. Seminer ve Tez hazırlamak.
Mezun İstihdam Olanakları
Üniversiteler, sivil toplum örgütleri, özel eğitim kurumları ve ilgili hizmet alanlarında faaliyet gösteren kurumlar.
Ölçme ve Değerlendirme
"Lisansüstü programlardaki öğrencilerin dönem sonu sınavında en az 60 tam puan almak üzere; ilgili dersten yılsonu ortalamasının 100 üzerinden yüksek lisans için en az 70 (yetmiş) puan (CC), doktora/sanatta yeterlik için en az 75 puan (CB) olması gerekir. Not listeleri, enstitünün öğrenci otomasyon sistemine girildikten ve kesinleştikten sonra, 100 (yüz) not baremi üzerinden verilen notlar, aşağıdaki değerler dikkate alınarak, sistem tarafından harf notu haline dönüştürülür:

Puan Dönem Ders Notu Katsayı
90-100 AA 4.0
85-89 BA 3.5
80-84 BB 3.0
75-79 CB 2.5
70-74 CC 2.0
65-69 DC 1.5
60-64 DD 1.0
50-59 FD 0.5
49 ve aşağısı FF 0.0

Seminer, Dönem Projesi ve Özel Uzmanlık Konuları Dersleri için öğrencinin durumu; her yarıyıl sonunda, dersi açan öğretim üyesi tarafından, "Başarılı" veya "Başarısız" olarak enstitünün not sistemine girilir ve ilan edilir. Bu dersler genel not ortalamasına katılmaz. Not yükseltme istemi, ilgili derse ait yarıyılın başında yapılır. Yarıyıl not ortalaması, ders tekrarından sonra hesaplanır. Ders tekrarı isteminde bulunan öğrenci, tekrar edilen dersin sonunda başarılı olmasa dahi önceki notundan vazgeçmiş sayılır. Aynı ders için birden fazla ders tekrarı isteminde bulunulamaz. Tez çalışması devam eden öğrenci; tez teslim süresi içinde veya tez tesliminden sonra, GNO’sını yükseltmek için, istemde bulunamaz."https://obs.kku.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=89236