Eğitim Yönetimi ve Denetimi (DR) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 4
Azami Süresi (Yıl) 6
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi ALES
Program İçeriği
Eğitim Yönetimi ve Denetimi doktora programının
amacı; eğitim yönetimi ve denetimi alanında bilgi üretmek ve paylaşmak, beceri ve yetkinlik kazandırmaktır. Bu
bağlamda öğretmen, okul ya da eğitim yöneticisi, eğitim sektörü ile ilgili özel
ya da kamu kurumlarında çalışanların mesleki nitelik düzeyini yükseltmek,
mesleki yeterliklerini geliştirmek, çağdaş eğitim ve yönetim biliminin ilke ve
tekniklerini bilen, rekabet ortamında her türlü eğitim programlarını etkili bir
biçimde yönetme becerileriyle donatılmış, okullardaki sorunlara çözüm önerileri getirebilen eğitim ve okul
yöneticileri yetiştirmektir.
Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. İsmail AYDOĞAN
Tarihçe
1995 yılında Eğitim Fakültesinin kurulmasıyla birlikte Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı da kurulmuştur. İlk olarak 1997’de Sınıf Öğretmenliği programıyla birlikte öğretime başlanmıştır. Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans programı yürütmektedir. Anabilim Dalı öğretim elemanları, eğitim fakültesinin yanı sıra, diğer fakülteler ile pedagojik formasyon programında öğretmenlik meslek bilgisi derslerini yürütmektedir.
Kazanılan Derece
Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında Doktora Unvanı alır.
Kabul Koşulları
Eğitim Yönetimi, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Eğitim Felsefesi veya Eğitim Politikaları alanlarından birinde yüksek lisans mezunu olmak,

ALES Sözel Puan Türü

Kırıkkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen şartları sağlamış olma ve kabul sınavında başarılı olma şartı aranmaktadır. https://sbe.kku.edu.tr/Enstitu/Sayfa/Index?Sayfa=EnstituYonetmelik
Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler post-doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilir.
Mezuniyet Koşulları
En az 7 ders, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği, Seminer, Doktora Yeterlilik Sınavı, Doktora Tez Önerisi Savunma Sınavı, en az 3 ara rapor, en az 4 dönem Özel Uzmanlık Konuları dersinden başarılı olan ve 21 kredi, 240 AKTS koşulunu sağlayarak tez savunma sınav sonucu başarılı olan öğrenci mezun olmaya hak kazanır. Doktora tezinin sonuçlandırılabilmesi ve tez savunma sınavı sürecinin başlatılabilmesi için tez konusu ile ilgili en az bir makalesinin ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya kitapta bölüm olarak yayımlanmış veya yayımlanmak üzere kesin kabul edilmiş olması gerekmektedir.
Mezun İstihdam Olanakları
Mezunlar, araştırma ve teori ağırlıklı içeriğiyle, uzmanlaştıkları eğitim yönetimi, denetimi, ekonomisi ve planlaması alanlarında güçlü bir bilgi birikimine sahip olarak kamu ya da özel sektörde çalışabilecek ya da geleceğin alanında saygı duyulan akademisyenleri olarak doktora eğitimlerine devam edebileceklerdir.
Ölçme ve Değerlendirme
Lisansüstü programlardaki öğrencilerin dönem sonu sınavında en az 60 tam puan almak üzere; ilgili dersten yılsonu ortalamasının 100 üzerinden yüksek lisans için en az 70 (yetmiş) puan (CC), doktora/sanatta yeterlik için en az 75 puan (CB) olması gerekir. Not listeleri, enstitünün öğrenci otomasyon sistemine girildikten ve kesinleştikten sonra, 100 (yüz) not baremi üzerinden verilen notlar, aşağıdaki değerler dikkate alınarak, sistem tarafından harf notu haline dönüştürülür:
Puan Dönem Ders Notu Katsayı
90-100 AA 4.0
85-89 BA 3.5
80-84 BB 3.0
75-79 CB 2.5
70-74 CC 2.0
65-69 DC 1.5
60-64 DD 1.0
50-59 FD 0.5
49 ve aşağısı FF 0.0
Seminer, Dönem Projesi ve Özel Uzmanlık Konuları Dersleri için öğrencinin durumu; her yarıyıl sonunda, dersi açan öğretim üyesi tarafından, "Başarılı" veya "Başarısız" olarak enstitünün not sistemine girilir ve ilan edilir. Bu dersler genel not ortalamasına katılmaz. Not yükseltme istemi, ilgili derse ait yarıyılın başında yapılır. Yarıyıl not ortalaması, ders tekrarından sonra hesaplanır. Ders tekrarı isteminde bulunan öğrenci, tekrar edilen dersin sonunda başarılı olmasa dahi önceki notundan vazgeçmiş sayılır. Aynı ders için birden fazla ders tekrarı isteminde bulunulamaz. Tez çalışması devam eden öğrenci; tez teslim süresi içinde veya tez tesliminden sonra, GNO’sını yükseltmek için, istemde bulunamaz."https://obs.kku.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=89256