Aile Danışmanlığı ve Eğitimi (YL/Tezli) - Programı Bilgileri   
Dili Türkçe
Süresi (Yıl) 2
Azami Süresi (Yıl) 3
Kontenjanı
Staj Durumu Yok
ÖSYM Tipi ALES SÖZ
Program İçeriği
Aile Danışmanlığı ve Eğitimi tezli yüksek lisans programı 2020 yılı Aralık ayında açılmış olup, 2021 yılında öğrenci alımına başlamıştır.
Bölüm AKTS(ECTS) Koordinatörü
Öğr.Gör.Dr. Rumeysa AKGÜN
BEK Üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Naciye GÜVEN
Sekreter
Personel Tuğba BOSTANCI
Anabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Sıtkı YILDIZ
Tarihçe
Program 2020 yılının son aylarında açılmıştır. 2021 yılında öğrenci kabulüne başlamıştır. Yüksek lisans programı Hukuk, Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Okul Öncesi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi, Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Hizmet alanlarını kapsamaktadır.
Kazanılan Derece
Aile Danışmanlığı ve Eğitimi alanında Uzman unvanı alır.
Kabul Koşulları
Programa başvuracak adayların, Üniversitelerarası Kurul’ca çıkartılan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Kırıkkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği gereğince tespit edilmiş genel kabul koşullarını sağlaması gerekmektedir.
Yurt içi veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurt dışı fakülte veya yüksekokullardan en az 4 (dört) yıllık lisans eğitimi veren; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Çocuk Gelişimi, Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Hemşirelik ve Tıp alanlarından mezun olmak.
Üst Kademeye Geçiş
Tezli yüksek programdan mezun olanlar doktora eğitimi alabilme hakkı kazanacaktır.
Mezuniyet Koşulları
En az 7 ders, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği, Seminer en az iki dönem Özel Uzmanlık Konuları dersinden başarılı olarak 21 kredi, 120 AKTS koşulunu sağlayarak tez savunma sınavından başarılı olan öğrenci mezun olmaya hak kazanır. Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılabilmesi ve tez savunma sınavı sürecinin başlatılabilmesi için, öğrencinin yüksek lisans öğrenimini tamamlayana kadar; Yüksek lisans tezinden üretilmiş bir makaleyi hakemli bir dergide ya da kitapta bölüm olarak yayınlamış veya kesin kabul almış olması ya da tam metin formatında ulusal/uluslararası en az bir bildiri (kongre, konferans, sempozyum vb.) yayınlamış olması, yüksek lisans mezuniyet şartı olarak aranır.
Mezun İstihdam Olanakları
Mezunlar başta Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere aile ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde geniş bir iş imkanına sahiptir.
Ölçme ve Değerlendirme
Lisansüstü programlardaki öğrencilerin dönem sonu sınavında en az 60 tam puan almak üzere; ilgili dersten yılsonu ortalamasının 100 üzerinden yüksek lisans için en az 70 (yetmiş) puan (CC), doktora/sanatta yeterlik için en az 75 puan (CB) olması gerekir. Not listeleri, enstitünün öğrenci otomasyon sistemine girildikten ve kesinleştikten sonra, 100 (yüz) not baremi üzerinden verilen notlar, aşağıdaki değerler dikkate alınarak, sistem tarafından harf notu haline dönüştürülür:
Puan Dönem Ders Notu Katsayı
90-100 AA 4.0
85-89 BA 3.5
80-84 BB 3.0
75-79 CB 2.5
70-74 CC 2.0
65-69 DC 1.5
60-64 DD 1.0
50-59 FD 0.5
49 ve aşağısı FF 0.0
Seminer, Dönem Projesi ve Özel Uzmanlık Konuları Dersleri için öğrencinin durumu; her yarıyıl sonunda, dersi açan öğretim üyesi tarafından, "Başarılı" veya "Başarısız" olarak enstitünün not sistemine girilir ve ilan edilir. Bu dersler genel not ortalamasına katılmaz. Not yükseltme istemi, ilgili derse ait yarıyılın başında yapılır. Yarıyıl not ortalaması, ders tekrarından sonra hesaplanır. Ders tekrarı isteminde bulunan öğrenci, tekrar edilen dersin sonunda başarılı olmasa dahi önceki notundan vazgeçmiş sayılır. Aynı ders için birden fazla ders tekrarı isteminde bulunulamaz. Tez çalışması devam eden öğrenci; tez teslim süresi içinde veya tez tesliminden sonra, GNO’sını yükseltmek için, istemde bulunamaz."https://obs.kku.edu.tr/oibs/bologna/progAbout.aspx?lang=tr&curSunit=89262